Rider Foute Uur Live

VOLDOEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN IS NOODZAKELIJK VOOR EEN SUCCESVOL OPTREDEN

Apparatuur / DJ Booth, de opdrachtgever draagt zorg voor:

 • 3x Pioneer CDJ 2000 Nexus, ethernet gekoppeld en alle speler voorzien van de laatste firmware
 • Pioneer DJM900 mixer MXS2
 • Microfoon met voldoende kabel (liefst via andere mengtafel en met mute knop)
 • 2x monitorspeaker nabij DJ (volume regelbaar op de DJ-mixer)
 • Een A-merk/professioneel geluidssysteem met voldoende vermogen

DJ ONTVANGT

Voor het ontvangst van de DJ dient er een contactpersoon namens de organisatie beschikbaar te zijn die de dj naar het podium begeleid en laatste instructies / updates betreffende het evenement kan geven. Op deze manier is de DJ optimaal voorbereid en kan het maximale uit een optreden worden gehaald.

MUZIEK VOORAFGAAND AAN HET OPTREDEN

Het is in de 60 minuten voorafgaand aan het optreden niet toegestaan om A-hits te draaien uit het Foute Uur, actuele hitlijst of muziek sneller dan 120 BPM, indien blijkt dat er toch muziek van deze aard wordt gedraaid, heeft de DJ het recht het optreden te staken.

TIJDEN, PARKEREN EN KLEEDKAMER

De DJ zal 30 minuten voor het optreden arriveren. De opdrachtgever draagt zorg voor een veilige (gratis) parkeerplaats in de directe nabijheid van waar het optreden zal plaatsvinden. Opdrachtgever draagt zorg voor een schone en nette (kleed)ruimte in de nabijheid van het podium.

VEILIGHEID

Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende professionele security om de veiligheid van het publiek en de DJ en zijn materialen te kunnen garanderen. Opdrachtgever garandeert dat het bij het optreden aanwezige publiek zich correct zal gedragen, indien blijkt dat dit niet het geval is, heeft de DJ het recht het optreden te beëindigen.

GELUIDSNIVEAU

De DJ bepaalt het geluidsniveau waarop het optreden uitgevoerd wordt teneinde de kwaliteit van het optreden te waarborgen. Indien er niet op voldoende niveau kan worden opgetreden kan dit het niet doorgaan of het direct staken van het optreden tot gevolg hebben.

RECLAME

Reclame-uitingen en logo’s op de door opdrachtgever verzorgde DJ-booth en/of decor worden met Kyudo-Events BV vooraf overlegd.

SPONSORING

Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat tijdens het optreden eventueel sampling plaats vindt en meer in het algemeen reclame- dan wel wervingsteksten worden geuit en eventueel promotieartikelen worden weggeven aan het publiek.

SUCCESVOL OPTREDEN

Opdrachtgever verklaart met bovenstaande voorwaarden volledig akkoord te gaan en deze nauwgezet toe te passen en uit te voeren. Het niet naleven van deze bijzondere bepalingen kan het niet doorgaan of het direct staken van het optreden tot gevolg hebben, waarbij de verplichting tot betaling van de volledige contractsom onveranderd van kracht blijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN KYUDO-EVENTS B.V.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Artiest”: diegene(n) die zich individueel of in groepsverband als dj heeft/hebben verbonden om deel te nemen aan het optreden;
 • “Kyudo-Events”: Kyudo-Events B.V., KvK: 30217330
 • “opdrachtgever”: de consument of de rechtspersoon die aan Kyudo-Events opdracht verstrekt tot het verzorgen van het optreden;
 • “optreden”: een door Kyudo-Events verzorgde drive-in-show, dan wel ter beschikking gestelde solo-dj, artiesten en eventfaciliteiten (podium, licht en geluid);
 • “overeenkomst”: de overeenkomst, waarbij Kyudo-Events zich jegens de opdrachtgever verbindt te harer behoeve een of meer optredens te verzorgen op een aangegeven tijdstip en een aangegeven locatie tegen een overeengekomen prijs;
 • “Rider”: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door opdrachtgever aan Kyudo-events ter beschikking te stellen faciliteiten, alsmede andere afspraken teneinde Kyudo-Events in de gelegenheid te stellen om het optreden naar behoren te kunnen verzorgen, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Kyudo-Events met een opdrachtgever sluit, alsook op alle werkzaamheden die Kyudo-Events ten behoeve van haar opdrachtgever verricht.
 • 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien Kyudo-Events zulks expliciet en schriftelijk met haar opdrachtgever is overeengekomen.
 • 2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Kyudo-Events uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 • 3.1 Een overeenkomst tussen Kyudo-Events en haar opdrachtgever komt tot stand, doordat Kyudo-Events de opdracht van de opdrachtgever integraal heeft aanvaard en de opdrachtgever de rider(s) heeft ondertekend.
 • 3.2 De overeenkomst heeft geen andere inhoud dat door Kyudo-Events in de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst is vermeld.
 • 3.3 Wijziging van een gesloten overeenkomst kan slechts geschieden en is pas bindend voor Kyudo-Events, indien de wijziging schriftelijk door Kyudo-Events is bevestigd. Kyudo-Events heeft het recht om een wijziging van de overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit de weigering ontstaan of zal ontstaan.

ARTIKEL 4: HET OPTREDEN

 • 4.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de prestaties van de artiest en het daarbij gebruikelijk door de artiest te produceren geluidsniveau. Indien er geluidsbeperkende maatregelen zijn, dient opdrachtgever dit vooraf aan Kyudo- Events te melden. Indien het geluidsniveau onvoldoende is, heeft Kyudo-Events het recht om het optreden vooraf te annuleren of tussentijds te staken, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen
 • 4.2 Kyudo-Events zal bevorderen dat de artiest uiterlijk een half uur voor aanvang aanwezig is, waarbij rekening wordt gehouden met situaties van overmacht. In geval van een drive-in-show (party) is het A/V bedrijf 3 uur voor aanvang op locatie voor de opbouw. Binnen een half uur voor aanvang wordt er opgeleverd. Direct na afloop van het optreden vindt de afbouw plaatst. Indien dit niet mogelijk is, is opdrachtgever een bedrag van € 100,00 exclusief BTW per uur aan Kyudo-Events verschuldigd.
 • 4.3 De opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van een deugdelijk podium, dat bij een open lucht-optreden deugdelijk is overdekt en voldoende beveiligde en geaarde stroomvoorzieningen heeft. Daarnaast draagt de opdrachtgever zorg voor alle overige faciliteiten, zoals vermeld in de rider(s).
 • 4.4 Opdrachtgever staat er voor in dat zij beschikt over alle in het kader van het optreden benodigde vergunningen en/of toestemmingen en dat zal worden voldaan aan alle van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften.
 • 4.5 Indien de opdrachtgever niet of onvoldoende heeft zorggedragen voor de aanwezigheid van de benodigde faciliteiten, zoals vermeld in de rider(s), is Kyudo-Events gerechtigd om het optreden te annuleren, dan wel het optreden per direct te staken met behoud van haar recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs. In dat geval is het opnieuw boeken van een optreden niet meer mogelijk.
 • 4.6 Kyudo-Events is gerechtigd om 10 door haar aan de opdrachtgever op te geven personen gratis bij het optreden aanwezig te laten zijn.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

 • 5.1 Alle door Kyudo-Events gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt vermeld.
 • 5.2 Kyudo-Events heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden gebracht door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 6: BETALING

 • 6.1 De opdrachtgever dient alle facturen van Kyudo-Events 21 dagen voor de datum van het optreden volledig te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Kyudo-Events. Betaling van een verschuldigd bedrag aan derden (zoals artiesten) geldt niet als een bevrijdende betaling, tenzij Kyudo-Events hiervoor voorafgaand aan het optreden uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • 6.2 De opdrachtgever dient de overeengekomen prijs 3 weken voorafgaand aan het optreden volledig te hebben voldaan. Indien daar niet aan is voldaan, is Kyudo-Events niet langer gehouden om het optreden te verzorgen, terwijl opdrachtgever wel de volledige prijs verschuldigd blijft.
 • 6.3 Bij gebreke van tijdige betaling, dan wel indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, verkeert de opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van Kyudo-Events op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar, waarbij Kyudo-Events tevens aanspraak heeft op vergoeding van een contractuele rente van 1% per maand over het volledige factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
 • 6.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten ter incassering van vorderingen van Kyudo-Events zijn voor rekening van opdrachtgever. Kyudo-Events heeft de keuze om de werkelijk gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, dan wel die kosten te stellen op 15% van het totaal door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 • 6.5 Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de op dat moment verschuldigde rente en door Kyudo-Events gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste vorderingen als eerste worden geacht te zijn voldaan.
 • 6.6 Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij Kyudo-Events te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met het factuurbedrag te hebben ingestemd.
 • 6.7 Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur deels betwist, is opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
 • 6.8 De verschuldigde BUMA/STEMRA en-of SENA rechten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart Kyudo-Events en de door haar ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit voormelde hoofde van BUMA/STEMRA en/of SENA en/of andere derden, c.q. al dan niet collectieve beheersorganisaties dient te worden voldaan.

ARTIKEL 7: TEKORTKOMING/OVERMACHT

 • 7.1 ledere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Kyudo-Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • 7.2 Indien een artiest door overmacht niet in staat is om op te treden op de overeengekomen plaats en tijd, zal Kyudo- Events daarvan zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mededeling doen en bevorderen dat het optreden door een gelijkwaardige artiest wordt overgenomen, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen.
 • 7.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  • a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, mobilisatie, molest, terrorisme, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, dag van nationale rouw, werkstaking, contingentering- of andere overheidsmaatregelen, natuurrampen;
  • b, ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest;
  • c. het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Kyudo-Events voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.
 • 7.4 In geval van overmacht is Kyudo-Events gerechtigd; hetzij de overeenkomst te ontbinden middels een eenvoudige mail mededeling aan opdrachtgever, hetzij in overleg met opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum te verschuiven.

ARTIKEL 8: ANNULERING EN VERPLAATSING

 • 8.1 Bij annulering van het optreden door de opdrachtgever, is de opdrachtgever de volgende fee aan Kyudo-Events verschuldigd:
  • Tot 2 maanden voor het optreden: 25% van de overeengekomen prijs;
  • Tot 1 maand voor het optreden: 50% van de overeengekomen prijs;
  • Tot 21 dagen voor het optreden: 75% van de overeengekomen prijs;
  • Korter dan 21 dagen voor het optreden: 100% van de overeengekomen prijs;
 • 8.2 Indien de opdrachtgever het optreden wenst te verplaatsen, is de opdrachtgever de volgende fee aan Kyudo-Events verschuldigd:
  • Tot 6 maanden voor het optreden: 0% van de overeengekomen prijs;
  • Tot 3 maanden voor het optreden: 10% van de overeengekomen prijs;
  • Tot 1 maand voor het optreden: 30% van de overeengekomen prijs;
  • Korter dan 1 maand voor het optreden: 50% van de overeengekomen prijs;

Daarnaast is opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs voor het optreden op de gewijzigde datum verschuldigd.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1 Kyudo-Events zal zich inspannen om het optreden zo goed mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Kyudo-Events kan evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor het uitblijven van een verwacht resultaat.
 • 9.2 Kyudo-Events is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of als gevolg van het verspreiden van informatie via internet.
 • 9.3 Kyudo-Events is niet aansprakelijk voor directe of indirect schade als gevolg van technische storingen.
 • 9.4 Kyudo-Events is in geen geval, behoudens opzet dan wel daaraan grenzende grove schuld, aansprakelijk voor de uit overmacht c.q. toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade.
 • 9.5 Kyudo-Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige werk- en verblijfsvergunningen en documenten van de artiest.
 • 9.6 Kyudo-Events is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
 • 9.7 De aansprakelijkheid van Kyudo-Evens is in alle gevallen beperkt tot € 2.500,00.
 • 9.8 Iedere schade die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek wordt toegebracht aan de artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt, komt volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze schade rechtstreeks met de leverancier van de zaken af te handelen, zonder tussenkomst van Kyudo-Events. De opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.
 • 9.9 De opdrachtgever vrijwaart Kyudo-Events voor alle aanspraken van derden voor zover deze voortvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

ARTIKEL 10: VEILIGHEID

 • 10.1 De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van zowel de door Kyudo-Events geleverde artiest(en) en crew, als de bezoekers van het optreden. Opdrachtgever zorgt er in dat kader voor dat er voldoende personeel van een professionele beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens als na afloop van het optreden. Voor het aantal beveiligers conformeert opdrachtgever zich aan de daarvoor geldende norm.
 • 10.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door Kyudo-Events geleverde artiest(en) en crew de afstand tussen de kleedkamer en het podium ongestoord en veilig kan/kunnen afleggen. In de populariteit van de artiest(en) daartoe aanleiding geeft, worden daartoe door de opdrachtgever nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen genomen.
 • 10.3 De opdrachtgever zorgt er voor dat er niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal worden toegelaten in/op de locatie van het optreden en dat er voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
 • 10.4 Indien tijdens het optreden door bezoekers met bier en/of andere dranken naar de artiest(en) en/of crew wordt gegooid of er een vechtpartij tussen bezoekers ontstaat, heeft Kyudo-Events het recht om direct over te gaan tot het draaien van achtergrondmuziek, dan wel het optreden te stoppen. Indien een dergelijk voorval zich voordoet, staat opdrachtgever volledig in voor de veiligheid van de artiest(en), crew en techniek.

ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • 11.1 Aan de opdrachtgever zal digitaal materiaal ter promotie van het optreden worden verstrekt. De opdrachtgever is verplicht dit materiaal te gebruiken op goed zichtbare locaties met een passend formaat. Het materiaal mag uitsluitend gebruikt worden in het kader van het optreden en de promotie daarvan.
 • 11.2 Opdrachtgever zal het aan haar verstrekte digitale materiaal niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Kyudo-Events overdragen of in handen stellen van derden, verveelvoudigen of anderszins openbaar maken, behoudens voor de promotie van het optreden.
 • 1.3 Kyudo-Events is een rechthebbende op de naam, het (beeld)merk en alle andere onderscheidmiddelen met betrekking tot ‘Q-music, the Party’, ‘Het Foute Uur’ en ‘4 Uur Fout’. Het gebruik van deze (beeld)merken is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Kyudo-Events.
 • 11.4 Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Kyudo-Events verschuldigde onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,00 per overtreding en voorts € 2.500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Kyudo-Events om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de opdrachtgever te verhalen. De verbeurde boete strekt niet ter compensatie van geleden schade.

ARTIKEL 12: GESCHILLEN

 • 12.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 • 12.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter wordt beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.