Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Kyudo-Events B.V. 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. “Artiest”: diegene(n) die zich individueel of in groepsverband als dj heeft/hebben verbonden om deel te nemen aan het optreden;
 2. “Kyudo-Events”: Kyudo-Events B.V., KvK: 30217330
 3. “opdrachtgever”: de consument of de rechtspersoon die aan Kyudo-Events opdracht verstrekt tot het verzorgen
  van het optreden;
 4. “optreden”: een door Kyudo-Events verzorgde drive-in-show, dan wel ter beschikking gestelde solo-dj, artiesten
  en eventfaciliteiten (podium, licht en geluid);
 5. “overeenkomst”: de overeenkomst, waarbij Kyudo-Events zich jegens de opdrachtgever verbindt te harer
  behoeve een of meer optredens te verzorgen op een aangegeven tijdstip en een aangegeven locatie tegen een
  overeengekomen prijs;
 6. “Rider”: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door opdrachtgever aan Kyudo-
  events ter beschikking te stellen faciliteiten, alsmede andere afspraken teneinde Kyudo-Events in de gelegenheid te stellen om het optreden naar behoren te kunnen verzorgen, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID 

 • 2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Kyudo-Events met een opdrachtgever sluit, alsook op alle werkzaamheden die Kyudo-Events ten behoeve van haar opdrachtgever verricht.
 • 2.2  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien Kyudo-Events zulks expliciet en schriftelijk met haar opdrachtgever is overeengekomen.
 • 2.3  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Kyudo-Events uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

 • 3.1  Na een datum- en locatie-check door opdrachtgever bij Kyudo-Events kan een optreden geopteerd worden. Deze optie geldt 14 dagen waarna deze automatisch vervalt, tenzij de optie binnen 14 dagen is omgezet in een definitief optreden. De geldigheidsduur van een optie kan niet verlengd worden. De einddatum van de optie staat vermeld op de optiebevestiging.
 • 3.2  Het aanbod van Kyudo-Events is gelimiteerd per dag waardoor data uitverkocht kunnen raken. In optie-stadia werkt Kyudo-Events met een wachtlijst. Opties worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij het vervallen van een optie wordt de aanvraag automatisch en direct uit de agenda verwijderd, wat mogelijkheden biedt voor de eerstvolgende optant.
 • 3.3  Met het omzetten van een optie in een definitief optreden gaat opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden en de geldende rider(s).
 • 3.4  Een optreden is pas definitief als opdrachtgever van Kyudo-Events een factuur heeft ontvangen.
 • 3.5  Een overeenkomst tussen Kyudo-Events en haar opdrachtgever komt tot stand, doordat Kyudo-Events de
  opdracht van de opdrachtgever integraal heeft aanvaard en de opdrachtgever de rider(s) heeft ondertekend.
 • 3.6  De overeenkomst heeft geen andere inhoud dan door Kyudo-Events in de door opdrachtgever ondertekende
  overeenkomst is vermeld.
 • 3.7  Wijziging van een gesloten overeenkomst kan slechts geschieden en is pas bindend voor Kyudo-Events, indien
  de wijziging schriftelijk door Kyudo-Events is bevestigd. Kyudo-Events heeft het recht om een wijziging van de overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit de weigering ontstaan of zal ontstaan.
 • 3.8 Als Qmusic the Party, in welke vorm dan ook, geboekt is, kan deze niet worden omgezet in alleen Het Foute Uur Live.
 • 3.9 Regio bescherming van Qmusic the Party en van Het Foute Uur Live staan los van elkaar.
 

ARTIKEL 4: HET OPTREDEN 

 • 4.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de prestaties van de artiest en het daarbij gebruikelijk door de artiest te produceren geluidsniveau. Indien er geluidsbeperkende maatregelen zijn, dient opdrachtgever dit vooraf aan Kyudo- Events te melden. Indien het geluidsniveau onvoldoende is, heeft Kyudo-Events het recht om het optreden vooraf te annuleren of tussentijds te staken, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen 
 • 4.2  Kyudo-Events zal bevorderen dat de artiest uiterlijk een half uur voor aanvang aanwezig is, waarbij rekening wordt gehouden met situaties van overmacht. In geval van een drive-in-show (party) is het A/V bedrijf 3 uur voor aanvang op locatie voor de opbouw. Binnen een half uur voor aanvang wordt er opgeleverd. Direct na afloop van het optreden vindt de afbouw plaatst. Indien dit niet mogelijk is, is opdrachtgever een bedrag van € 100,00 exclusief BTW per uur aan Kyudo-Events verschuldigd.
 • 4.3  De opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van een deugdelijk podium, dat bij een open lucht-optreden deugdelijk is overdekt en voldoende beveiligde en geaarde stroomvoorzieningen heeft. Daarnaast draagt de opdrachtgever zorg voor alle overige faciliteiten, zoals vermeld in de rider(s).
 • 4.4  Opdrachtgever staat er voor in dat zij beschikt over alle in het kader van het optreden benodigde vergunningen en/of toestemmingen en dat zal worden voldaan aan alle van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften.
 • 4.5  Indien opdrachtgever een evenement organiseert met een capaciteit van meer dan 2.500 (tweeduizendvijfhonderd) bezoekers, dient “Qmusic the BIG Party” te worden geboekt om zo de kwaliteit van de show en de zichtbaarheid van het merk Qmusic evenredig aan de grootte van het evenement en/of de locatie te kunnen garanderen.
 • 4.6  Indien de opdrachtgever niet of onvoldoende heeft zorggedragen voor de aanwezigheid van de benodigde faciliteiten, zoals vermeld in de rider(s), is Kyudo-Events gerechtigd om het optreden te annuleren, dan wel het optreden per direct te staken met behoud van haar recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs. In dat geval is het opnieuw boeken van een optreden niet meer mogelijk.
 • 4.7  Kyudo-Events is gerechtigd om 10 door haar aan de opdrachtgever op te geven personen gratis bij het optreden aanwezig te laten zijn.
 • 4.8  Promotie van het optreden en/of evenement door middel van kaartverkoop via veilingsites, dumpsites en anderszins verkoop via stuntaanbiedingen is niet toegestaan. Bij negeren van deze voorwaarde is Kyudo-Events gerechtigd het optreden te annuleren met behoud van haar recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 5: PRIJZEN 

 • 5.1  Alle door Kyudo-Events gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt vermeld.
 • 5.2  Kyudo-Events heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden gebracht door te berekenen aan
  de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 6: BETALING 

 • 6.1  De opdrachtgever dient alle facturen van Kyudo-Events 21 dagen voor de datum van het optreden volledig te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Kyudo-Events. Betaling van een verschuldigd bedrag aan derden (zoals artiesten) geldt niet als een bevrijdende betaling, tenzij Kyudo-Events hiervoor voorafgaand aan het optreden uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • 6.2  De opdrachtgever dient de overeengekomen prijs 3 weken voorafgaand aan het optreden volledig te hebben voldaan. Indien daar niet aan is voldaan, is Kyudo-Events niet langer gehouden om het optreden te verzorgen, terwijl opdrachtgever wel de volledige prijs verschuldigd blijft.
 • 6.3  Radioreclame voor het geboekte Qmusic optreden wordt alleen ingepland en uitgezonden als opdrachtgever het volledige factuurbedrag heeft voldaan voor of uiterlijk op de betaaldatum, zijnde 21 dagen voorafgaand aan het evenement.
 • 6.4  Bij gebreke van tijdige betaling, dan wel indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, verkeert de opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van Kyudo-Events op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar, waarbij Kyudo- Events tevens aanspraak heeft op vergoeding van een contractuele rente van 1% per maand over het volledige factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
 • 6.5  Alle (buiten)gerechtelijke kosten ter incassering van vorderingen van Kyudo-Events zijn voor rekening van opdrachtgever. Kyudo-Events heeft de keuze om de werkelijk gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, dan wel die kosten te stellen op 15% van het totaal door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 • 6.6  Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de op dat moment verschuldigde rente en door Kyudo-Events gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste vorderingen als eerste worden geacht te zijn voldaan.
 • 6.7  Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij Kyudo-Events te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met het factuurbedrag te hebben ingestemd.
 • 6.8  Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur deels betwist, is opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
 • 6.9  De verschuldigde BUMA/STEMRA en-of SENA rechten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart Kyudo-Events en de door haar ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit voormelde hoofde van BUMA/STEMRA en/of SENA en/of andere derden, c.q. al dan niet collectieve beheersorganisaties dient te worden voldaan.

 

ARTIKEL 7: TEKORTKOMING/OVERMACHT 

 • 7.1  ledere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Kyudo-Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • 7.2  Indien een artiest door overmacht niet in staat is om op te treden op de overeengekomen plaats en tijd, zal Kyudo-Events daarvan zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mededeling doen en bevorderen dat het optreden door een gelijkwaardige artiest wordt overgenomen, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen.
 • 7.3  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, mobilisatie, molest, terrorisme, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, dag van nationale rouw, werkstaking, contingentering- of andere overheidsmaatregelen, natuurrampen;
  b, ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest;
  c. het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Kyudo-Events voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

 • 7.4  In geval van overmacht is Kyudo-Events gerechtigd; hetzij de overeenkomst te ontbinden middels een eenvoudige mail mededeling aan opdrachtgever, hetzij in overleg met opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum te verschuiven.
 • 7.5  In geval van het niet 100% naleven van de algemene voorwaarden van Kyudo-Events en de rider behorende bij het geboekte optreden is opdrachtgever dan wel de uitvoerende organisator voor minimaal 12 maanden uitgesloten van re-boekingen.
 

ARTIKEL 8: ANNULERING 

 • 8.1 Bij annulering van het optreden door de opdrachtgever, is de opdrachtgever de volgende fee aan Kyudo-Events verschuldigd: 
 • eerder dan 1 maand voor het optreden: 25% van de overeengekomen prijs; tot 1 maand voor het optreden: 50% van de overeengekomen prijs;
 • korter dan 14 dagen voor het optreden: 100% van de overeengekomen prijs; annuleren wegens Corona beperkingen bedraag € 250,- 

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID 

 • 9.1  Kyudo-Events zal zich inspannen om het optreden zo goed mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Kyudo-Events kan evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor het uitblijven van een verwacht resultaat.
 • 9.2  Kyudo-Events is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of als gevolg van het verspreiden van informatie via internet.
 • 9.3  Kyudo-Events is niet aansprakelijk voor directe of indirect schade als gevolg van technische storingen.
 • 9.4  Kyudo-Events is in geen geval, behoudens opzet dan wel daaraan grenzende grove schuld, aansprakelijk voor
  de uit overmacht c.q. toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade.
 • 9.5  Kyudo-Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige werk- en verblijfsvergunningen
  en documenten van de artiest.
 • 9.6  Kyudo-Events is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van
  aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
 • 9.7  De aansprakelijkheid van Kyudo-Evens is in alle gevallen beperkt tot € 2.500,00.
 • 9.8  Iedere schade die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek wordt toegebracht
  aan de artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt, komt volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient deze schade rechtstreeks met de leverancier van de zaken af te handelen, zonder tussenkomst van Kyudo-Events. De opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.
 • 9.9  De opdrachtgever vrijwaart Kyudo-Events voor alle aanspraken van derden voor zover deze voortvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

 

ARTIKEL 10: VEILIGHEID 

 • 10.1  De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van zowel de door Kyudo-Events geleverde artiest(en) en crew, als de bezoekers van het optreden. Opdrachtgever zorgt er in dat kader voor dat er voldoende personeel van een professionele beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens als na afloop van het optreden. Voor het aantal beveiligers conformeert opdrachtgever zich aan de daarvoor geldende norm.
 • 10.2  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door Kyudo-Events geleverde artiest(en) en crew de afstand tussen de kleedkamer en het podium ongestoord en veilig kan/kunnen afleggen. In de populariteit van de artiest(en) daartoe aanleiding geeft, worden daartoe door de opdrachtgever nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen genomen.
 • 10.3  De opdrachtgever zorgt er voor dat er niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal worden toegelaten in/op de locatie van het optreden en dat er voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
 • 10.4  Indien tijdens het optreden door bezoekers met bier en/of andere dranken naar de artiest(en) en/of crew wordt gegooid of er een vechtpartij tussen bezoekers ontstaat, heeft Kyudo-Events het recht om direct over te gaan tot het draaien van achtergrondmuziek, dan wel het optreden te stoppen. Indien een dergelijk voorval zich voordoet, staat opdrachtgever volledig in voor de veiligheid van de artiest(en), crew en techniek.
 • 10.5  Alle schade die ontstaat aan de artiest, crew, materialen, apparatuur en vervoer, voorafgaand, tijdens en/of na het optreden, veroorzaakt door het door opdrachtgever niet naleven van de rider en de algemene voorwaarden of nalatigheid anderszins wordt direct verhaald op opdrachtgever door de gedupeerde. Kyudo-Events is hierin geen (bemiddelende) partij.

 

ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 • 11.1  Aan de opdrachtgever zal digitaal materiaal ter promotie van het optreden worden verstrekt. De opdrachtgever is verplicht dit materiaal te gebruiken op goed zichtbare locaties met een passend formaat. Het materiaal mag uitsluitend gebruikt worden in het kader van het optreden en de promotie daarvan.
 • 11.2  Opdrachtgever zal het aan haar verstrekte digitale materiaal niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Kyudo-Events overdragen of in handen stellen van derden, verveelvoudigen of anderszins openbaar maken, behoudens voor de promotie van het optreden.
 • 11.3  Kyudo-Events is een rechthebbende op de naam, het (beeld)merk en alle andere onderscheidsmiddelen met betrekking tot ‘Q-music, the Party’, ‘Het Foute Uur’ en ‘4 Uur Fout’. Het gebruik van deze (beeld)merken is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Kyudo-Events.
 • 11.4  Indien opdrachtgever zelf zorgdraagt voor (beeld)materiaal bedoeld ter promotie van het optreden en/of het evenement met gebruik van het (beeld)merk en/of de naam van Qmusic, dient het ontwerp te allen tijde door Kyudo-Events schriftelijk te worden goedgekeurd alvorens men tot publicatie en/of (verwerking in) andere promotie-vormen mag overgaan.
 • 11.5  Het is te allen tijden verboden om de naam en/of het (beeld)merk van Qmusic te verwerken in decoratie en marketing-attributen ten behoeve van het optreden en/of het evenement, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend: banners, blow-Ups, labels, drukwerk, munten, kleding, etcetera. Neem bij twijfel contact op met Kyudo-Events alvorens tot productie over te gaan.
 • 11.6  De naam en/of het (beeld)merk van Qmusic mag alleen, na voorafgaande schriftelijke toestemming zoals gemeld in artikel 11.3, gebruikt worden als promotie en/of aankondiging van het Qmusic gerelateerde optreden. Het is strikt verboden te illusie te wekken dat Qmusic het evenement (mede) organiseert of andere acts in de programmering promoot. Aanduidingen zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend “powered by Qmusic”, “Qmusic presents”, etc zijn verboden.
 • 11.7  Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Kyudo-Events verschuldigde onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,00 per overtreding en voorts € 2.500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Kyudo-Events om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de opdrachtgever te verhalen. De verbeurde boete strekt niet ter compensatie van geleden schade.

ARTIKEL 12: GESCHILLEN 

 • 12.1  Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 • 12.2  Alle geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter
  wordt beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Laatste update 22 april 2022